L1 TV

01:00:

Volg ons ook via

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIN
  • L11
Header

Disclaimer

Door de website van L1 (Omroepbedrijf Limburg BV) te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde voorwaarden. De aanvaarding hiervan gaat in op het moment dat u deze site voor het eerst gebruikt. Deze voorwaarden gelden ook voor informatiediensten die afgeleid zijn van deze website, zoals de site www.L11.nl, programmagegevens, de apps van L1 voor smartphones en tablets, en de verschillende social media-kanalen die L1 gebruikt, zoals Facebook en Twitter.

Bewaartermijn van informatie
Alle gegevens die op de website van L1 staan, zoals tekst, beeld en geluid, blijven oproepbaar zolang L1 de website beschikbaar stelt.

Privé gebruik
Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van L1.

Schade
In geen geval kan L1 aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

Handelsmerken
De namen, afbeeldingen en logo's zijn geregistreerde handelsmerken. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van L1 en/of derden.

Garanties
De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen die betrekking hebben op L1 en de programma's, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

Wettelijke doeleinden
U verklaart deze site uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Defecten
L1 kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt altijd beschikbaar zijn of foutloos functioneren, dat defecten gecorrigeerd worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat, betrouwbaar en zonder onderbreking weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Vestiging
Deze website is gevestigd in Maastricht in Nederland.

Auteursrecht
Alle informatie op de website, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van L1 en de informatieverschaffers. Bij L1 berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina's. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

Derden
De informatie waarover u via deze website kunt beschikken, is afkomstig uit allerlei, in principe betrouwbare bronnen, die niet alle onder controle van L1 staan. L1 is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van L1.
Op deze site treft u links aan naar andere websites. L1 is niet aansprakelijk voor de werking of inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor bijvoorbeeld het privacybeleid of de disclaimer, indien aanwezig, van de site waarheen wordt doorverwezen.

Wijzigingen
L1 wijst u erop dat de verstrekte informatie op deze website periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.
L1 behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde bepalingen en voorwaarden te aanvaarden.

Geschillen
Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Instemming
Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal
Als u beeld- en geluidsmateriaal aan L1 doorstuurt, dan geeft u L1 toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken. Met het inzenden van zulk materiaal doet u afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens L1.
L1 kan niet garanderen dat uw foto's, video’s of geluidsfragmenten gebruikt worden. L1 behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.

Hergebruik beeld- en geluidsmateriaal van L1.nl
Alle informatie op deze website, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van L1 en de informatieverschaffers. U mag de informatie op deze website vrij hergebruiken via een doorverwijzing naar het betreffende materiaal, louter voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits u doet aan correcte bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met L1. De gebruiker van de website vrijwaart L1 tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Klachtenregeling
Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal op deze website inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd en schriftelijk aan L1 laten weten. Bij een gegronde klacht zal L1 het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar hoofdredactie@L1.nl of naar L1, Postbus 31, 6200 AA  Maastricht. L1 zal dan op korte termijn contact met u opnemen.

Acties
Voor acties en prijsvragen van L1 via deze site gelden de volgende bepalingen:
- Deelname aan een actie van L1 is gratis
- L1-medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan acties via deze site
- Iedereen mag per prijsvraag één keer meespelen
- De gegevens van deelnemers komen in de database van L1 en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden
- L1 verwerkt persoonsgegevens die u achterlaat in een webformulier ten behoeve van zijn programma’s en om u te informeren over zijn activiteiten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden via info@L1.nl.
- L1 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
- De gegevens van deelnemers worden niet aan derden afgegeven
- De winnaars ontvangen persoonlijk bericht van L1
- De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
- De prijzen kunnen niet in geld worden ingewisseld
- Acties of promoties via sociale media van L1 zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of worden beheerd door die sociale media of zijn geassocieerd met die sociale media zoals Facebook of Twitter
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
- L1 is te allen tijde gemachtigd om bij (verdenking van) misbruik, deelnemers uit te sluiten van deelname

RSS-feeds
Voor RSS-feeds van L1 gelden de volgende bepalingen. U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op L1.nl gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
- U gebruikt de RSS-datafeeds van L1 niet voor commerciële doeleinden of in het kader van betaalde dienstverlening.
- U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk L1.nl als bron en u zorgt voor een correcte doorverwijzing vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op L1.nl.
- Het is niet toegestaan de door L1 geleverde inhoud te bewerken of aan te passen.
- De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland.
- Het gebruik van de links geeft u niet het recht om L1 op enige wijze te associëren met uw site.
- U aanvaardt dat L1 niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. L1 blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn berichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart L1 tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
- L1 heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen. Ook behoudt L1 zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod onaangekondigd aan te passen of stop te zetten.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
- De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
- Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Site-ontwerp
Deze site is ontworpen door Zuiderlicht.

Reageren
Heeft u over deze disclaimer vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar internet@L1.nl